Privacy verklaring

Onze privacy verklaring

U als klant, website bezoeker of wellicht toekomstige klant moet er van uit kunnen gaan dat Droomvlucht Slaapcomfort op een zorgvuldige wijze omgaat met de informatie die u ons verstrekt en dat deze informatie niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van u wordt gedeeld met anderen. Hieronder leggen we uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan onze Privacy Verklaring goed te lezen. Deze verklaring heeft betrekking op onze website en op onze diensten. Met deze Privacy Verklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonlijke benadering, Optimale service, Vakkundig advies en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten voor ons en onze werkwijze. Als u gebruik maakt van onze website en onze dienstverlening, verzamelen en maken wij gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Wij zijn graag transparant over verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring informeren wij u hierover.

Hebt u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens treft u onder deze verklaring aan.


1. Soorten gegevens 

Wij verwerken (mogelijk) van u de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze dienstverlening, in correspondentie en telefonisch.

2. Doelen van de verwerking van gegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Afhandelen van uw verzoek, bijvoorbeeld om contact te kunnen opnemen conform uw verzoek op het op de website ingevulde en ingezonden (contact)formulier (gerechtvaardigd belang);
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten (overeenkomst);
 • Het beheren van onze relatie met (potentiële) klanten (gerechtvaardigd belang);
 • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische en marketing doeleinden (gerechtvaardigd belang);
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden (gerechtvaardigd belang);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (wettelijke plicht);
  Het versturen van informatie van specifieke aard (gerechtvaardigd belang). 

3. Rechtmatige verwerking van de gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als:

 • Voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming is verleend;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of voor handelingen, op verzoek van u, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is, zodat wij een wettelijke verplichting kunnen nakomen;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang voor onze organisatie;
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van onze bedrijfsvoering. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u en het onderhouden en het eventueel uitbouwen van onze relatie.

4. Verwerking van persoonsgegevens

 1. De verwerking vindt plaats door medewerkers van Droomvlucht Slaapcomfort.
 2. De verwerking geschiedt over het algemeen in verband met de uitvoering van een overeenkomst. In die gevallen waarbij er geen sprake is van een uitvoering van een dergelijke overeenkomst, dan geschiedt de verwerking met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 3. De verwerking geschiedt om onze diensten te kunnen verlenen.

5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan nadat u toestemming heeft gegeven, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
 2. Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke verwerkersovereenkomsten.
 3. Wij kunnen uw gegevens delen met de externe partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website en de partij waar wij gebruik van maken voor onze financiële administratie.

6. Bewaartermijnen van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst en vijf jaar daarna. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.


7. Verwerkingsregister

 1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, is door ons in kaart gebracht en verwerkt in een verwerkingsregister.
 2. In het verwerkingsregister staat vermeld:
 3. De naam en het adres van de verantwoordelijke;
 4. Het doel of de doelen van de verwerking;
 5. Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van) gegevens die daarop betrekking hebben;
 6. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
 7. De aangehouden bewaartermijnen.

8. Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan onze websites en dienstverlening verbeteren. Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics ingesteld op geanonimiseerde gegevens conform het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.


9. Cookiemelding

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Ook maken wij gebruik van analytische en marketing cookies. Meer informatie over de door ons geplaatste cookies kunt u terugvinden in de Cookie Verklaring op onze website.


10. Beveiliging

Wij nemen echter redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen. We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en waar mogelijk een tweede factor (login token);
 • Fysieke beveiliging van de systemen waar persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Overdrachten alleen over SSL;

11. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering, overdracht

U heeft rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. U kan schriftelijk het verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet terzake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 2. U kan schriftelijk een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk informeren of dit verzoek wordt gehonoreerd. Indien hier niet of niet geheel aan wordt voldaan, dan zal uw verzoek gemotiveerd worden afgewezen. Wij dragen er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, of, wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt, zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

12. Klachtenregeling

Indien u gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, dan kunt u uw verzoek per post versturen of ons een mail sturen. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. We zullen altijd tijdig reageren. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen u en ons.


13. Wijziging Privacy Verklaring Droomvlucht Slaapcomfort

Het kan voorkomen dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website publiceren wij altijd de meest actuele versie van onze verklaring.

Onze contact gegevens:

Droomvlucht Slaapcomfort
in zevenhuizen

Swanlaweg 6-8
2761 BC  Zevenhuizen

Telefoonnummer: 0180-328231

E-mail: winkel@dvzevenhuizen.nl

 

Droomvlucht Slaapcomfort
in Krimpen aan den IJssel

Rotterdamseweg 60-64
2921 AP  Krimpen aan den IJssel

Telefoonnummer: 0180-516563

E-mail: winkel@dvkrimpen.nl

 

Deze Privacy Verklaring Droomvlucht Slaapcomfort is opgesteld op 01-03-2024